Przejdź do głównej sekcji

  Imię
  Nazwisko
  Numer telefonu
  Adres email

  Administratorem Państwa danych jest Helpeo sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Gen. Z.W. Jankego 176 lok B. 40-663 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Katowice XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: w organizacji, NIP: 9542830754, REGON 389839149. Adres poczty elektronicznej do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: rodo@design.helpeo.pl

  Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej będą przetwarzane przez Helpeo w celu:

  • pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty,
  • przedstawienia oferty na usługę, którą są Państwo zainteresowani w imieniu Partnerów Helpeo, w tym w sposób porównawczy,
  • przesłania umowy o współpracy w imieniu kancelarii, której wybór zostanie dokonany przez Państwa.

  Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższym zakresie są:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Państwa zgoda na otrzymywanie od Helpeo informacji handlowych o oferowanych produktach i usługach;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na pozyskaniu przez Helpeo niezbędnych informacji w zakresie Państwa oczekiwań, a następnie przedstawieniu ofert Partnerów Helpeo;

  Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania),
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania,
  • wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-050 Warszawa.

  Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG.